https://demorette.be/

Privacy policy & Disclaimer

Wettelijke informatie

Deze website is eigendom van en beheerd door Dierenkliniek De Morette CVBA, een belgische Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met ondernemingsnummer 0448.243.235, handelend in haar naam, met inschrijvingsadres 1730 Asse (Belgium), Edingsesteenweg 237, RPM Brussel, departement Asse

Privacy Policy

Dierenkliniek De Morette neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”). Dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) is van toepassing op alle diensten, websites en (mobiele) applicaties (hierna tezamen “Diensten”) die worden aangeboden door Dierenkliniek De Morette.

Welke diensten bieden wij aan?

Dierenkliniek De Morette biedt diverse Diensten aan in het kaderen van medische zorgen voor paarden en paardachtigen. Wij willen u beter leren kennen en de door u gekozen Diensten afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Deze Diensten omvatten uitnodigingen aan uw adres, alsook het verwerken en het delen van uw persoonsgegevens zoals in dit Privacybeleid verder omschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Wanneer u ons een e-mail stuurt, op afspraak komt, onze websites bezoekt, u inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en identificatiegegevens van uw paard.

Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze cookie policy. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en ons cookiebeleid.

Dierenkliniek De Morette beschikt over een aantal bewakingscamera’s. Meer informatie hierover vindt u in onze camera policy.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

 • Om de inhoud en de uitvoering van onze Diensten te verbeteren;
 • Voor onze administratie;
 • Voor direct marketingdoeleinden;
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen;
 • Ter naleving van wet- en regelgeving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons Privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Leveranciers:

We werken samen met andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners (“Leveranciers”) om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van Diensten aan u en onze klanten. We gebruiken bijvoorbeeld Leveranciers om laboratorische analyses uit te voeren. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met deze Leveranciers af zodat Uw persoonsgegevens ook in deze verhouding beschermd zijn.

Groepsvennootschappen:

Dierenkliniek De Morette maakt deel uit van De Bosdreef groep. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze moeder- en dochtervennootschappen, bedrijven onder gemeenschappelijk beheer, en andere met Dierenkliniek De Morette verbonden en/of geassocieerde entiteiten, waarbij al deze entiteiten zich zullen houden aan dit Privacybeleid.

Andere:

Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicaties:

Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties;

Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of

Om de rechten van Dierenkliniek De Morette te beschermen, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.

Dierenkliniek De Morette zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

In principe bewaart Dierenkliniek De Morette uw persoonsgegevens voor een termijn van 10 jaar.

Wat zijn uw rechten?

U hebt de volgende rechten, na schriftelijke aanvraag op info@demorette.be.

 • Recht op informatie;
 • Recht op inzage;
 • Recht op correctie;
 • Recht van verzet;
 • Recht om vergeten te worden;
 • Recht op portabiliteit en datamigratie.

Algemeen

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be).

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies, onrechtmatige verwerking of de wijziging te voorkomen van informatie die wij van u ontvangen.

Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit Privacybeleid, of per e-mail (info@demorette.be).

Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel/Asse.

Camerabewaking Policy

Dierenkliniek De Morette heeft op een aantal plaatsen op de kliniek camera’s geplaatst om de veiligheid te verzekeren van bezoekers, medewerkers en de paarden.

De verwerking van persoonsgegevens via camerabewaking gebeurt in overeenstemming met de Belgische Camerawet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

Camerabeelden die door onze bewakingscamera’s worden vastgelegd worden maximaal 1 maand bijgehouden, behalve indien de beelden gebruikt moeten worden als bewijsmateriaal in het kader van een onderzoek of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering .

Aangezien het doorgeven van camerabeelden de privacy van andere mensen die op de beelden voorkomen kan schenden, kan toegang tot bewakingsbeelden die door Dierenkliniek De Morette gemaakt worden enkel verkregen worden via aanvraag bij de politie.

Voor vragen over onze camerabewaking, contacteer ons via mail: info@demorette.be of telefonisch: 02 454 10 00

Cookie Policy

Doel van de cookies op deze website

Zoals andere websites maakt deze website gebruik van “cookies” om goed te functioneren. Dit betekent dat, wanneer u deze website bekijkt, Dierenkliniek De Morette mogelijks informatie opslaat op de harde schijf van uw computer of elektronisch toestel onder de vorm van een klein tekstbestand of eenvoudige GIF.
Cookies laten toe dat Dierenkliniek De Morette de website beheert en zich aanpast aan uw interesses en voorkeuren gebaseerd op uw gedrag als gebruiker. De informatie die verzameld kan worden door middel van cookies omvat uw browser type en taal, uw IP adres, uw operating system of doorverwijzende en exit paginas. Hoedanook, laten cookies Dierenkliniek De Morette niet toe om toegang te krijgen tot de rest van uw toestel en Dierenkliniek De Morette gebruikt geen cookies om persoonlijke informatie van u te verzamelen.

Meer info over hoe Google gegevens gebruikt, vindt u via onderstaande link:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Cookies uitschakelen of verwijderen

De meeste internet browsers laten gebruikers toe om cookies te verwijderen of een waarschuwing te krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker. U kan uw web browser configureren zodat uw browser informatie aangeeft over het ontvangen van een cookie of het mogelijk maakt een de plaatsing van een cookie te weigeren. Hoedanook, moet u bewust zijn van het feit dat, indien u de cookies weigert, u mogelijks bepaalde diensten of faciliteiten van de website niet zal kunnen gebruiken

Op http://www.aboutcookies.org/ kunt u voor de meest gebruikte browsers, het proces terugvinden om cookies te weigeren of te verwijderen.

SPOED : +32 (0)2 454 10 00
ToTop